แนะแนวการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "CISTU On Tour"