ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ