ยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกฯสอวน. ค่าย2 วิชาคอมพิวเตอร์

64 04 30 ocom2