สัญลักษณ์

banner emblem2

 

สัญลักษณ์

logo

 

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู

ปรัชญา

ความเป็นเลิศทางคุณธรรมและวิชาการ

 

banner emblem

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

พญาสัตบรรณ

อักษรย่อ

ต.อ.

ปณิธาน

นักเรียนสมหวัง ผู้ปกครองได้ดั่งใจ สังคมภายในเป็นสุข ทุกวงการยอมรับ พร้อมสรรพเทคโนโลยี