กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสุธีรา พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกันตยา กระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑา คำนุ่น
ครูชำนาญการ
นางกิติยา นามเสน
ครูชำนาญการ
นางเรวดี บัวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ สุขเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.ภูริชญา เผือกพรหม
ครูชำนาญการ
นางจุฑาทิพย์ บัวพูน
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิธร ปานคง
ครูชำนาญการ
นายนพปฎล แสนเรือง
ครูชำนาญการ
นายศักดิ์ณรงค์ มุสิแก้ว
ครู
นางสาววันทนี ญาณหาญ
ครู

 

ครูต่างชาติ

 

Mr.Daniel John Eagle
Mr.Melvin Lanaria Fordan
Mr.Klaus Podinga
Ms.Spica Lozand Outing
Ms.Gerlie Lequin