กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์

นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
ครู
นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
ครู