กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์

นายเชาวพันธุ์ พลชะติน
ครู
นายธนายุทธ เหลื่อมเภา
ครู