กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมโชค เอียดเฉลิม
ครูชำนาญการ