กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

นางสาววัลยา บุญโอภาส
ครู
นางศิริวรรณ ทองนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดารณี แสงมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโอส์ศริยะ จันทร์ทอง
ครู