กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

นายธนพล คานแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริวรรณ ทองนอก
ครูชำนาญการ
นางสาววัชรีกุล สำเภาพล
ครูชำนาญการ
นายโอส์ศริยะ จันทร์ทอง
ครู
นางดารณี แสงมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชตพร วรรณเกื้อ
ครูชำนาญการ
นางสาววัลยา บุญโอภาส
ครู