กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวิทยาศาสตร์

 

นางสิริภรณ์ นวลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงค์รัตน์ กัญจนกาญจน์
ครูชำนาญการ
นางภาวณี รัตนสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว
ครูชำนาญการ
นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมา บุญเทียบ
ครูชำนาญการ
นายฉัตรชัย อรุณกมล
ครูชำนาญการ
นางฤทัย สุขเกษม
ครูชำนาญการ
นางขนิษฐา สุขทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางไมตรี รักซ้อน
ครูชำนาญการ
นางสาวปิยลักษณ์ หะริตวัน
ครู
นางสาววิชชุดา สาระพล
ครู

ครูเทคโนโลยี

 

นายสุภาพ ศิลปวาที
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัศวิน จุลมูล
ครูชำนาญการ
นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
ครู
นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์
ครูชำนาญการ

ครูเทคโนโลยี (ครูอัตราจ้าง)

 

นายเกียรติศักดิ์ ตราไชย
ครูอัตราจ้าง