กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวิทยาศาสตร์

 

นางขนิษฐา สุขทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริภรณ์ นวลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปพิชญา อรรจนเมธี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางภาวณี รัตนสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระศักดิ์ ไพศาลธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย อรุณกมล
ครูชำนาญการ
นางสาวฤทัย สุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางไมตรี รักซ้อน
ครูชำนาญการ
นางสาววิชชุดา สาระพล
ครู
นางสาวธนภรณ์ กาญจนพันธ์
ครู

ครูเทคโนโลยี

 

นายสุภาพ ศิลปวาที
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัศวิน จุลมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อน
ครู
นายชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธิ์
ครูชำนาญการ

ครูเทคโนโลยี (ครูอัตราจ้าง)

 

นายเกียรติศักดิ์ ตราไชย
ครูอัตราจ้าง