กลุ่มสาระภาษาไทย

นางอรัญญา ยกล้วน
ครูชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 1145
ค.บ. : ภาษาไทย
ดร.ธนัชพร ภูวรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 114741
ศษ.บ. : การบริหารการศึกษา
กศ.ม. : ไทยคดีศึกษา
ศษ.ด. : บริหารการศึกษา
ดร.พมรศรี ชูรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4058
ค.บ. : ภาษาไทย
ศษ.ม. : การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. : บริหารการศึกษา
นางอรชร สมประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 120524
ค.บ. : ภาษาไทย
ศษ.ม. : การบริหารการศึกษา
นางสาววรางคณา สุทธิรักษ์
ครู คศ.1
นายดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์
ครู คศ.1